Bezna #5 Preview – Joi 19 decembrie

bezna no 5 preview

Să infestăm lumina sărbătorilor cu puțină Beznă.

Infesting the holiday lights with a bit of Bezna
(consistent darkness + diffuse fear).
[for English scroll down]

Preview Bezna #5 cu o parte din contribuţii:

we bring you the plague – mihai lukacs
Dead Thinking – Florin Flueras
Dead Thinking – Alina Popa
Mineral Uncertainty: A Short History of the Vague – Irina Gheorghe
Killer: Darkness at Heart – Veda Popovici

vă aducem ciuma – mihai lukacs
bezna infestează la platforma. contagiunea este aşa de primejdioasă, încât cel mai mic contact cu o casă molipsită duce moartea într‑o familie întreagă şi violenţa e aşa de mare, încât un om lovit de ciumă e un om mort.

Dead Thinking – Florin Flueras
E absolut normal și de la sine înțeles să faci ceea ce trebuie să faci pentru a-ți îmbunătăți și asigura calitatea vieții. O gândire și o lume vie, sănătoasă sunt construite în jurul obsesiei pentru viață. Suntem atașați de caracteristicile acestei lumi dar această lume e terminată, la fel ca noi… evident, moartea e mult mai puternică decât viața. Prezentul declin planetar afectează modurile de gândire și simțire. Suntem speriați, dar, ca în orice panică colectivă, doar imităm și accelerăm ceea ce fac ceilalți sau ceea ce deja facem și ne forțăm la maxim mica noastră gândire vie și sănătoasă.

Dead Thinking – Alina Popa
In era Antropocenului și a intrării apocalipsei în mod ireversibil în orizontul uman ca urmare a încălzirii globale și a răspândirii pandemiilor este necesar un alt mod de gândire și acțiune, o nouă subiectivitate bântuită de inuman, de impersonal și nefamiliar. Oscilația între necunoscut și ce poate fi mai rău, între gândirea moartă și gândirea mortală poate fi punctul de plecare pentru un nou tip de politică și existență. Dead Thinking poate fi produs numai în adevăratul black box, în subscena viermilor și a altor animale miniscule subterane, dar mai ales a extremofililor care vor supraviețui speciei umane.

Incertitudine minerală: scurtă istorie a vagului – Irina Gheorghe
Ne gândim la vag ca la un văl de obscuritate care înfășoară lucrurile și ne împiedică să vedem clar, dar care poate fi detașat la cerere, o a doua piele pe care lumea o va lepăda de bunăvoie în fața dorinței umane de limpezime. Dar dacă lumea refuză să napârlească și își păstrează o confuzie impregnată adânc în materie, o imprecizie contagioasă și indiferentă? Și dacă omul însuși este contaminat și devine nedefinit? Povestea vagului începe cu Emil Cioran, personaj ambiguu al istoriei minerale locale.

Killer: bezna e în inimă – Veda Popovici
6 jucători. 1 povestitor. 1 killer. Aceasta va fi o sesiune a jocului killer în întuneric, varianta de Beznă. Sămânţa beznei e în inimile tuturor. Depinde de fiecare ce creşte din ea şi spre ce scopuri o poartă. Vom juca un joc cathartic de simultană afirmare şi eliminare a fricii, minciunii, suspiciunii şi trădării între şi dintre noi. Un joc pe care îl jucăm în fiecare zi fără să ştim.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[English]
Bezna #5 preview with some of the contributions:

we bring you the plague – mihai lukacs
platforma is infested by bezna. the contagion is so dangerous that the slightest contact with an infected house leads to the death of a whole family and the violence is so great that a plague hit person is a dead person.

Dead Thinking – Florin Flueras
There is an absolutely obvious, normal step, almost a command, an obligation to do what one should do in order to secure and improve one’s life. A healthy, alive thinking was developed around the obsession with life. We are attached to the features of this world, but this world is doomed, we are doomed… obviously, death is much more powerful than life. A planetary decline affects our modes of perceiving, thinking and feeling.Somehow we register the changes and we are scared but like in a stampede, we choose to reinforce and accelerate what the others are doing and what we know, our petit alive, healthy thinking.

Dead Thinking – Alina Popa
In the age of Anthropocene and the coming catastrophe as a result of climate change and global pandemics a new mode of thought and action must emerge, another subjectivity haunted by the weird, the impersonal, the inhuman. The oscillation between unknown and the worst, between dead thinking and deadly thinking could be the starting point of discussing a new kind of politics and existence. Dead Thinking can only happen in the real black box, on the understage of worms and other minuscule animals, of extremophiles that will outlive the human species.

Mineral Uncertainty: A Short History of the Vague – Irina Gheorghe
We usually think of the vague as a veil of obscurity enveloping things and impeding us to see clearly, which can be detached upon request, a blur that the spectacles of reason will sharpen, crisp and clear. But what if the world refuses to benevolently cast off its skin and retains an ingrained unclarity, a contagious, indifferent imprecision? And what if humans themselves are contaminated and become indefinite? The story of the vague begins with Emil Cioran, ambiguous character of the local mineral history.

Killer: Darkness at Heart – Veda Popovici
6 players. 1 storyteller. 1 killer. This is a session of the game of killer in the dark, Bezna style. The seed of darkness lays in the hearts of all. It’s up to each what she/he will grow out of it and to what ends. We will play a cathartic game of simultaneous affirmation and elimination of fear, lie, suspicion and betrayal among us. A game we play every day without knowing it.

Advertisements

Roaming. On file – 28.06.2013

roaming @ platforma, mnac

Sigurður Atli Sigurðsson, Ermanno Cristini, Alessandro Di Pietro, Irena Lagator, Giancarlo Norese, Andrea Palasti, Alice Pedroletti, Luca Scarabelli, The Bureau of Melodramatic Research (Alina Popa, Irina Gheorghe), Paolo Tognozzi

Photographs: Alice Pedroletti
Web: Simply.it
Curated by Alessandro Castiglioni, Ermanno Cristini

The intake of the archive in the arts is a significant trend of contemporary artistic research. Forms, procedures, methods that traditionally belong to the bureaucracy are filled with expressive values assuming meanings that transcend their instrumental character.

The bureaucracy is a hierarchical form of the state that needs to practice first and foremost the construction of an archive.
According to Derrida (Mal d’archive, une impression freudienne, Paris, 1995), the etymology of the word comes from Archè, “command”: the archive is a “clearance” which presupposes a “guardian” means the authority which holds hermeneutic power, and the bureaucracy is the exercise of that power.
The archive therefore is never neutral but constitutes a containing the shape of which determines the quality of the content. From this point of view the archive is a language to all effects.

ROAMING wants to deal with the archive, focusing the attention its effects on identity.
The first effect of burocracy is the control of identity.The archive underlying this control is a finite collection and indexing. The archive of the bureaucracy is a tool for flattening identity because in his role of linguistic system it names the being as a closed form.
Viceversa the archive, ideally, is a form being opened, as required by Umberto Eco (The vertigo of the list, Milan, 2012), the form of the list a place that “almost physically suggests the infinite.”
The bureaucracy making use of the archive at its foundation in fact denies its nature.

The meeting in Bucharest is built around this assumption, analyzing it under three different view points: the experiences of denunciation of the bureaucracy as a practice of control, those where the archive becomes an instrument of identity reconstruction and those that reflect on the web and the archive as liquid form.

—————————————————–

L’assunzione dell’archivio in ambito artistico costituisce una tendenza significativa della ricerca artistica contemporanea. Forme, procedure, modalità che per tradizione appartengono alla burocrazia vengono riempite di valenze espressive assumendo significati che trascendono il loro carattere strumentale.

La burocrazia è una forma gerarchica dello stato che per esercitarsi necessita anzitutto della costruzione di un archivio.
Secondo Derrida (Mal d’archive, une impression freudienne, Paris, 1995) l’etimo della parola deriva da Archè, “comando”: l’archivio è una “domiciliazione” che presuppone un “guardiano”, l’autorità che detiene il potere ermeneutico; e la burocrazia è l’esercizio di tale potere.
L’archivio dunque non è mai neutro ma costituisce un contenente la cui forma determina la qualità del contenuto. Da questo punto di vista l’archivio è un linguaggio a tutti gli effetti.

ROAMING vuole affrontare in tale ottica il tema dell’archivio, ponendo al centro la questione della ricaduta sull’identità.
Effetto primo della burocazia è il controllo dell’identità. L’archivio che soggiace a tale controllo è una raccolta e un’indicizzazione finita. L’archivio della burocrazia è uno strumento di appiattimento identitario perché nel suo ruolo di sistema linguistico nomina l’essere come forma chiusa.
Viceversa l’archivio, idealmente, costituisce una forma aperta essendo, come vuole Umberto Eco (La vertigine della lista, Milano 2012), la forma della lista un luogo che “suggerisce quasi fisicamente l’infinito”.
La burocrazia avvalendosi dell’archivio a suo fondamento in realtà ne nega la natura.

L’appuntamento di Bucharest si sviluppa intorno a questa ipotesi scandagliandola secondo tre punti di esservazione: le esperienze di denuncia della burocrazia come pratica di controllo, quelle dove l’archivio diventa strumento di ricostruzione identitaria e quelle che riflettono sul web e l’archivio come forma liquida.